ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Προσκόμιση δικαιολογητικών των υποψηφίων ωφελουμένων Β' ΚΥΚΛΟΥ από την Τρίτη 24/01/2017 έως και την Πέμπτη 02/02/2017.

 

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου», καλούμε τους υποψηφίους που έχουν υποβάλλει την αίτησή τους ηλεκτρονικά (23/12/2016 - 23/1/2017, Β΄ΚΥΚΛΟΣ Υποβολής αιτήσεων), να αποστείλουν, από την Τρίτη, 24/1/2017 έως και τη Πέμπτη 2/2/2017, φάκελο με τα δικαιολογητικά που περιγράφονται παρακάτω στην παρούσα ανακοίνωση (όπως και στην πρόσκληση στις σελ. 16-18, βλ. εδώ) ώστε να πιστοποιήσουν τα όσα δηλώνουν στην προαναφερθείσα ηλεκτρονική αίτηση τους.

Ο φάκελος θα έχει την ένδειξη: 

ΠΡΟΣ: Κτίριο ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ, Πετράκη 8, ΤΚ 10563, ΑΘΗΝΑ

-   Δικαιολογητικά για την πράξη «Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου – Β ΚΥΚΛΟΣ»

-   Ονοματεπώνυμο

-   Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ)

-   Περιφέρεια Επιλογής (όπως δηλώθηκε στην αίτηση)

 

Τα δικαιολογητικά (τα οποία πιστοποιούν τα όσα έχουν δηλωθεί στην αίτηση) που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, είναι τα εξής:

1. Την Αίτηση Συμμετοχής. (Υπάρχει δυνατότητα ανάκτησης της αίτησης, στην αρχική σελίδα του προγράμματος, στο πεδίο "Ανάκτηση Αίτησης Ωφελούμενου". Για να μεταβείτε εκεί πατήστε εδώ)

2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.

3. Αντίγραφο του απολυτήριου Γυμνασίου/Λυκείου, τίτλου σπουδών, πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

4. Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2015

5. Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας εν ισχύ την οποία δήλωσε ο ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική του αίτηση (από την οποία προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της συνεχόμενης ανεργίας που έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική του αίτηση).

6. Αντίγραφο του αποδεικτικού ανανέωσης της δηλωθείσας, στην ηλεκτρονική αίτηση, κάρτας ανεργίας. Στο αποδεικτικό ανανέωσης θα πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός της κάρτας ανεργίας.

7. Ένα από τα παρακάτω δύο (Α ή Β) δικαιολογητικά:
    Α) Ατομικό σχέδιο δράσης (από τον ΟΑΕΔ) με ημερομηνία σύνταξης πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων (πριν από τις 23/01/2017) ή
    Β) Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της (η ημερομηνία διεξαγωγής πρέπει να είναι πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής - 23/01/2017). Στην περίπτωση που δεν αποδεικνύεται η ημερομηνία διεξαγωγής της εξατομικευμένης παρέμβασης, ο ωφελούμενος πρέπει, μαζί με την Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης, να υποβάλλει και Υ.Δ. (μπορείτε να την κατεβάσετε απο εδώ) στην οποία θα δηλώνεται ότι έχει περάσει από τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

8. Υ.Δ. (η οποία θα απευθύνεται στην ΕΣΕΕ) ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων. Μπορείτε να την κατεβάσετε απο εδώ.

Σημείωση: Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αριθμημένα (1-8) με βάση την προαναφερόμενη σειρά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ωφελούμενοι μπορούν να συμμετάσχουν μόνο σε μία δράση από τις συνολικά προκηρυσσόμενες Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής για άνεργους νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας και για αυτό θα τους ζητηθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση σε περίπτωση που επιλεχθούν.

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε:

  1. τηλεφωνικώς στο 210 32 59 170 (ώρες επικοινωνίας: 10:00 - 16:00)
  2. μέσω email από την επιλογή «επικοινωνία»στην αρχική σελίδα (δείτε το λινκ εδώ)

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα καταρτιστεί ο κατάλογος των επιλεγέντων και των επιλαχόντων.